.

Hotel Novotel Budapest City - Accor hotel Novotel City Budapest confrerence room - Conference hotel Budapest

Hotel Novotel Budapest City - Accor hotel Novotel City Budapest confrerence room - Conference hotel Budapest
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Reservation